menútancar

Mobilitat Sostenible

#

Molts dels nostres projectes d’espai públic dels últims 30 anys es poden explicar simplement com un camí que promou la continuïtat ecològica i social entre les diverses parts de la ciutat. En diversos llocs hem necessitat construir ponts que ens permetessin recosir les connectivitats perdudes i en la major part de les intervencions hem tractat de fomentar la biodiversitat, d’induir la productivitat i d’incentivar l’oci dels nostres ciutadans. Aquests llocs es converteixen en la baula que li falta a la cadena, són el Passage entre dues situacions fragmentades i s’assemblen als Military Points que descriu Richard T.T.Formen en Land Mosaics, projectes que han de concentrar tota la nostra activitat, perquè amb ells aconseguirem que un gran territori estigui al nostre abast.

Itineraris verds

Necessitem construir un sistema de mobilitat basat en la combinació de les millors condicions per a vianants i ciclistes i en un eficient i integrat sistema de transport públic que ens permeti la millor qualitat de vida possible. Podem estructurar la trama urbana en relació amb els recorreguts de mobilitat lenta i potenciar els bescanviadors entre aquestes xarxes d'itineraris i la xarxa de transport públic com els nous centres de la vida quotidiana, els llocs que hem d'equipar i densificar.

#

Porta a porta

La promoció de les xarxes ambientals, la construcció d'un sistema eficient de transport públic i l'establiment de recorreguts que permetin les mobilitats lentes -vianants i bicicletes-són tres accions que ens poden ajudar a hibridar les nostres ciutats entre si i amb els entorns naturals que encara conservem. Batlleiroig aposta per establir itineraris clars per a vianants i bicicletes amb dissenys innovadors que millorin les seves condicions bioclimàtiques i resolent les barreres que actualment els impedeixen.

#

Escales saludables

Els edificis poden ser dissenyats com una extensió dels espais públics; poden acollir i promoure dinàmiques socials, ser viscuts i gaudits a semblança dels espais lliures que projectem per a les nostres ciutats. Podem projectar edificis que promoguin els recorreguts interiors saludables, amb àrees d'accés de suficient dimensió, amb espais d'aparcament de bicicletes molt visibles, amb escales obertes atractives que uneixin totes les dependències i amb terrasses enjardinades que fomentin les relacions amb l'ambient exterior.

#

Més sostenibilitat

#

Aigua

Visibilitzant el cicle de l'aigua. L'aigua es pot recollir als edificis, retenir i infiltrar en els espais públics i conduir cap als espais naturals pròxims que podem recuperar, creant així un sistema de drenatges del territori que redescobreix la continuïtat de l'aigua, fomenta la creació de nous ecosistemes i facilita la implantació de noves continuïtats cíviques.

LLEGIR MÉS
#

Productivitat

Vivint en el límit entre la ciutat i el camp. Ciutat i camp s'han relacionat tradicionalment molt malament. La ciutat fagocita tot el territori que necessita imposant-se lleis i eliminant tots els sistemes que en ell, prèviament, es desenvolupaven.

LLEGIR MÉS