menútancar
Urbanització del tram nord de la rambla de la Girada a Vilafranca del Penedès

Una rehabilitació sostenible que prioritza la mobilitat lenta, promou la cohesió social i duplica la superfície verda de la rambla.

Rambla de la Girada a Vilafranca del Penedès
Rambla de la Girada a Vilafranca del Penedès

Rambla de la Girada a Vilafranca del Penedès

La Rambla es convertirà en un corredor verd que connectarà amb l'Eix de la via i altres zones residencials. A favor de la nova ciutat caminable i accessible, es descongestionarà la rambla de la invasió del cotxe i s'oferirà al vianant la lliure circulació per tot l'ample del carrer.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte/ Joan Batlle Blay – Arquitecte i paisatgista

Equip

Mercè Lorente i Gras, Isabel Pérez Manén – Arquitecte

Promotor

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Estat del projecte

Projecte bàsic

Data inici

2021

Superfície total

4348 m2

MAXIMITZANT LA SUPERFÍCIE VERDA

El projecte de reurbanització del tram de la Rambla de la Girada opta per una rehabilitació sostenible aplicant un canvi de paradigma en el que es prioritza la mobilitat lenta i es garanteix l’accessibilitat universal.

La rambla avui en dia té una secció tradicional de rambla simètrica, on el cotxe és el protagonista i l’espai destinat al vianant queda en un segon pla.

El projecte preveu maximitzar la zona pels vianants, reduir el pas de vehicles exclusivament als veïns i serveis i augmentar les superficies verdes. D’aquesta manera, es convertirà en un nou corredor verd ecològic, que promou la cohesió social i la descarbonització amb l’objectiu de crear una ciutat més saludable preparada per combatre l’emergència climàtica.

AUTOGESTIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS

El projecte proposa un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) que reté, lamina i infiltra l’aigua de pluja dins de l’àmbit. Els SUDS afavoreixen la recàrrega del nivell freàtic i disminueix l’aigua que arriba a la xarxa municipal.

Per a reurbanitzar la rambla, s’opta per maximitzar la superfície verda, acompanyant els grans plataners existents amb nova vegetació arbustiva que afavorirà la biodiversitat. L’ús de paviments de drenants i permeables ajudaran a la mitigació de l’illa de calor i al control tèrmic de l’ambient de tot el sector.

Per tal que sigui possible una bona gestió sostenible de les aigües pluvials, es conformen dos biòtops longitudinals que recullen les aigües al llarg de tota la rambla i la condueixen als punts baixos. Gràcies a uns dics, construïts amb elements reciclats dels enderrocs de l’obra, és possible frenar i controlar millor la velocitat de l’aigua.

Autogestionar l’aigua de pluja és una oportunitat paisatgística per fer una ciutat més verda.

UNA CONFIGURACIÓ SIMÈTRICA

Tota la rambla es configura seguint amb una secció tipus simètrica que varia mínimament segons les exigències del projecte. Per tal de pacificar el carrer, l’espai destinat al vehicle es limita a un carril de circulació per cada sentit eliminant-ne les franges d’aparcament existents.

Tota la secció del carrer és en plataforma única compartida de llamborda de 5,5 metres. A continuació, una franja de llamborda drenant d’amplada variada permet un nou espai destinat a la implantació de les terrasses de la restauració existent.

Alternant amb les terrasses, hi haurà espais d’estada amb mobiliari urbà sota l’ombra dels arbres. Es mantenen els plataners exemplars ja que formen part de la Rambla i tenen gran valor botànic. Per acompanyar-los, es planten dues noves alineacions d’arbres (una a cada costat) per tal de dotar de més ombra l’espai.

© SBDA

TRES TERRASSES PER A RESOLDRE EL PENDENT

A causa del pendent que presenta la rambla de la Girada, la proposta planteja l’estratègia de formar terrasses al llarg del carrer, per tal de crear petits espais plans d’estada més amables i amb més possibilitat d’ús.

D’aquesta manera, en reduir a zero el pendent, és més fàcil la pavimentació tova amb sauló i la implantació de mobiliari urbà i jocs infantils. En aquest tram es configuren tres terrasses amb un desnivell de 90 cm respectivament, connectades entre elles amb rampes accessibles.

Els elements de contenció d’aquestes terrasses es formalitzen en forma de grades, que no només tenen una funcionalitat estructural sinó que permeten que s’utilitzin com a amfiteatres per a petits esdeveniments. També, l’esglaonament permet la plantació d’espècies vegetals florals que afavoreixen l’extensió del verd.

Secció longitudinal de l'àrea d'intervenció del projecte.