menútancar
Intervenció paisatgística del Centre Integral de Transport del Metro de Madrid, a les antigues cotxeres de la Plaza Castilla

Una intervenció que posa en valor les infraestructures ferroviàries convertint-les en un nou jardí per a la ciutat.

Jardí del complex Metro Madrid
Jardí del complex Metro Madrid

Jardí del complex Metro Madrid

La nova seu del CIT de Madrid se situa en la parcel·la on antigament es trobaven una de les cotxeres de Metre Madrid que van quedar obsoletes. Es tracta d'un punt estratègic dins de la ciutat per la seva proximitat a Plaza Castilla i el Paseo de la Castellana i té el repte de relacionar transversalment les zones residencials de tots dos costats de l'Avenida Asturias i convertir-se en un nou pol d'activitat urbana.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Joan Batlle Blay – Arquitecte i paisatgista / Mercè Lorente i Gras – Arquitecte / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista / Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic

Col·laboradors

UTE Jardín 1 – Autors del projecte d'arquitectura, Valladares Ingeniería – Enginyeria d’estructures i instal·lacions, Arquitectura Jorge Carrión – Direcció d’excució d’obra, Architectural Green Method – Consultor mediambiental

Promotor

Metro de Madrid

Constructora

Ferrovial Agroman

Estat del projecte

En curs

Superfície total

22559 m2
Planta general de la intervenció paisatgística.

Reciclatge urbà

El projecte engloba el disseny de tots els espais públics de la parcel·la, des de l’interior de l’illa, amb el Jardí i acabant per l’espai exterior amb l’anell verd que l’envolta. Totes dues zones, es proposen amb els mateixos criteris d’acabats, envoltant el jardí per a protegir-lo i per a donar una imatge comuna i de rellevància del conjunt.

Amb la proposta de Jardín Metro es recupera un espai obsolet de la ciutat i s’obre als ciutadans dels barris de voltant, així com als usuaris que es traslladessin a la nou seu de Metro. És un nou espai públic que revaloritza les preexistències del lloc per a mantenir la seva identitat ferroviària intrínseca, donant a conèixer i dignificar aquest patrimoni inherent a la ciutat i que havia quedat oblidat. Així doncs, el nou espai públic torna a acostar les infraestructures a la ciutadania, mitjançant un espai exterior de qualitat, modern, ecològic i transparent.

Es recuperen i aprofiten elements del patrimoni de Metro i es re-naturalitza l’espai ferroviari per a donar-lo a conèixer i crear una atmosfera paisatgística ferroviària integrada en la natura, evocant aquest paradís perdut i de nou recuperat pels usuaris. Aquest patrimoni redescobert enforteix la memòria històrica, la visibilitat de l’entitat i atorga un nou espai multifuncional al ple centre de Madrid. El Jardín Metro passa a ser un espai de divulgació, una extensió del propi museu i reflex dels propis valors de Metro Madrid. Aquest punt singular en la història de la ciutat serà conquistat per la natura frondosa i passarà a formar part del catàleg d’elements patrimonials de la companyia a Madrid i en l’imaginari de la ciutadania.

El projecte suposa un nou espai de divulgació del Metro de Madrid. / © SBDA

El jardí biofílic

El jardí Metre se situa a l’interior de poma i a una cota fixa que ens recorda el passat ferroviari de la parcel·la. Els antics raïls vies es mantenen al seu lloc en tot el nivell generant un patró ferroviari que ordena el jardí. Les cintres, els pals i les vagonetes recuperats de diferents cotxeres de Madrid, es disposen segons els usos i la vegetació. El jardí es divideix en l’estrat arbustiu i l’estrat arbori, que se situen al voltant d’elements ferroviaris i construccions que promouran la contemplació del paisatge. Una plataforma elevada, típica de totes les cotxeres ja que és des d’on s’inspeccionen els vehicles, servirà per a contemplar el paisatge, un escenari perfecte per al centre del jardí, on l’usuari s’oblida on aquesta i gaudeix d’un moment romàntic amb la flora i la fauna del seu voltant. L’aigua refresca l’ambient, crea vida i veure-la ens relaxa, per aquest motiu també s’incorpora una Via Séquia. Aquesta làmina d’aigua constant transcorre enmig del jardí, seguint la petjada de les vies i incorporant vegetació aquàtica.

El jardí està dividit en diferents paisatges, que s’adapten a les qualitats de l’espai i a l’assolellament de cada zona i sempre seguint l’estructura ferroviària dels raïls. Començant per la franja nord, trobem la cuneta vegetal, on es planten arbustives de floracions molt vistoses situades a l’interior de les vies i li segueix el jardí aromàtic de les olors. Totes dues agrupacions d’arbustives potenciessin la biodiversitat i la presència de papallones i insectes. Entre el món de les arbustives i el món del bosc, trobem la via séquia, amb vegetació típica aquàtica. La passarel·la elevada, permet generar unes graderies enmig del bosc i un mirador dins el propi jardí. Les graderies són un amfiteatre que pot servir per a esdeveniments privats de Metre, com a part del museu exterior i per a simplement llegir un llibre envoltat de vegetació. El bosc se situa en la zona més pròxima a l’edifici del CTE. La plantació d’arbratge i arbustiva es fa entre vies i aquestes es deixen lliures com a petites senderes entre sotabosc. Es genera un clar en el bosc, formant una plaça que pot incorporar un bar en un antic vagó de tren que generi vida i activitat al jardí.

Les cintres es col·loquen a tot el món de les arbustives i són una oportunitat per a la vegetació creixi i les cobreixi, donant zones d’ombra i filtrant l’aire. En la zona de bosc només es disposen cintres en la meitat de la seva longitud i sense la seva estructura secundària per a permetre el creixement dels arbres. Aquestes cintres i els mastelers de les catenàries serveixen per a sustentar la il·luminació reciclada d’altres cotxeres i altres instal·lacions com a difusors d’aigua per a refrescar l’ambient a l’estiu.

La vegetació és la protagonista en els jardins que conformen el projecte. / © SBDA

Un nou cicle de l'aigua

La proposta planteja la introducció de diversos sistemes de drenatge sostenible (SUDS) com a mesura de retenció d’aigua en origen de manera que permeti la reducció del cabal d’aigua que arriba al dipòsit i en conseqüència disminueixi el seu volum necessari de retenció. A part d’aquests avantatges hidràulics, la introducció d’aquests sistemes genera notables millores ambientals ja que redueixen la quantitat d’aigua contaminada que arriba a les depuradores, minimitzant les zones impermeables, reduint l’efecte illa de calor, i millorant la seva qualitat paisatgística. Es genera un nou cicle de l’aigua, des de la major quantitat de superfícies de paviment drenants, la seva filtració posterior al jardí inundat, el seu emmagatzematge i la seva reutilització posterior per al reg i les activitats d’oci, obtenint així una gestió molt més eficient.

Al jardí, s’ha creat un sistema de lineal de cunetes vegetals que recolliran l’aigua superficial i que la conduiran cap a uns pous de graves, on l’aigua es retindrà, infiltrarà i laminarà.

En el passeig Metre al voltant de la parcel·la, l’aigua es recollirà d’en una primera franja interior, de paviment de llambordes, que permetrà infiltrar l’aigua i així donar qualitat de l’alineació d’arbres; mentre que l’alineació exterior i més pròxima als cotxes, tindrà un escocell lineal on arribarà tota l’aigua superficial de les voreres.

Les graderies verdes d’accés al jardí tindran vegetació i paviments drenants per a permetre la infiltració d’aigua i evitar el sobreescalfament dels espais pavimentats.

Una gran bassa se situa en el centre del projecte. / © SBDA

Un nou pulmó verd de la ciutat

El projecte es reafirma en la idea de col·laborar mediambientalment amb l’usuari, METRE i la ciutat en si mateixa. Generar un nou espai públic amb vegetació abundant a aquest punt de la ciutat, on la densitat urbana és molt alta, influirà positivament i de manera directa en la qualitat ambiental de la zona. Es tracta de construir un nou pulmó verd de la ciutat, que contrarestarà positivament tot l’asfalt, trànsit i construccions de voltant.

S’utilitzaran espècies d’arbratge i arbustives autòctones que són capaces de regular la humitat de l’ambient, emmagatzemar CO₂ i oxigenar l’aire, generar espais d’ombra, depurar l’aigua de pluja i aportar biodiversitat al conjunt.

Mobilitat sostenible

Potenciar els sistemes lents de mobilitat, millorant la qualitat de vida dels residents i reduint el soroll del trànsit rodat i la pol·lució generada. Es generaran unes zones d’aparcament de bicicletes, per a estimular el transport ecològic per part dels usuaris del jardí i dels edificis. A més, s’eliminen les places d’aparcament de vehicles privats per a donar prioritat a la mobilitat lenta i al barri verd.

Aquests elements combinats conformen el caràcter de l’eco-barri, i donen una imatge de conjunt unitària molt potent que ressalta i remarca la imatge i implicació de Metre Madrid com a entitat moderna i amb consciència ecològica.

D’aquesta manera es compleixen els principals objectius de sostenibilitat:

– La integració en el mitjà urbà.
– L’estalvi de recursos energètics i materials.
– La qualitat de vida en termes de salut, benestar social, i confort.

© SBDA