menútancar
Transformació d'un pont viari existent a Ripollet

Recuperació d'una infraestructura viària com un passeig verd sobre el riu i l'autopista.

Pont verd sobre el riu Ripoll
Pont verd sobre el riu Ripoll

Pont verd sobre el riu Ripoll

La proposta planteja l’objectiu paisatgístic, mitjançant el disseny de la via, de sanejar visualment el front del marge esquerra del riu, convertint en façana urbana de Ripollet, el que actualment són els darreres de la ciutat, on s’acumulen usos periurbans i de baix valor afegit.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Jordi Nebot – Arquitecte / Oriol Marín – Arquitecte tècnic

Promotor

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Constructora

Proinosa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2001

Data final

2003

Superfície exterior

1900 m2
© Eva Serrats

Pont de Ripollet

La via de vora del Ripoll es configura com a variant de la carretera B-141, bàsicament pel que fa als tràfics industrials atès que articula i endreça respecte al riu Ripoll tots els sectors del marge esquerra.

Aquest vial té per objectiu canalitzar els tràfics de pas generals en els polígons industrials. Essent aquesta via l’element vertebrador d’aquests teixits. Així mateix tindrà la funció de variant de la B-141 mentre no es realitzi la variant Nord de Ripollet. Es planteja la recuperació de l’actual carretera B-141, en el seu pas pel centre de Ripollet, com a via urbana estructuradora de la ciutat, capaç d’acollir les activitats centrals més qualificades i requalificadores.

Les reserves fixades en el P.G.M. per aquesta via ens defineixen diferents trams.

El primer tram, entre la carretera B-141 i el riu Ripoll, inclou terrenys qualificats pel P.G.M. com a viari, entre terrenys qualificats de parc urbà i equipament.

En el disseny de la via es contemplarà exclusivament la secció del vial.

El següent tram, en el front de Can Massacs, ja contempla una franja de parc urbà, que segueix el llarg de tot el seu traçat per la vora del riu. El disseny de la via integrarà aquest element lineal de Parc Urbà, tractant-los de conjunt així com resolent el contacte amb el front industrial.

© Eva Serrats