menútancar
Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses

Una única coberta resol, mitjançant talls i doblecs, la integració d'aquest gran equipament en una topografia de gran complexitat.

Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses
Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses

Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses

El Centre de Tractament de Residus (CTR) se situa en un vessant del massís muntanyenc de Coll Cardús, en el municipi de Vacarisses, a la comarca del Vallès Occidental. El complex està dissenyat per a minimitzar el seu impacte sobre l'entorn amb una disposició adaptada a la pendent, l'ús d'energia generada en les pròpies instal·lacions i el mosaic vegetal que s'estén en la seva coberta.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Xavier Ramoneda, Mario Súñer Díaz – Arquitecte

Col·laboradors

IDEMA – Enginyeria

Promotor

Consorci per la gestió dels residus del Vallès occidental

Constructora

UTE CTR – VALLÈS (Hera + FCC + Urbaser)

Estat del projecte

Construït

Data inici

2006

Data final

2010

Superfície total

45000 m2

Premis

WAF 2011 – CTRV

Aquest emplaçament estava ocupat per les instal·lacions d’un dipòsit controlat de residus al límit d’esgotar la seva capacitat. Aquest fet va provocar que l’entitat gestora del dipòsit controlat considerés necessari regular el tancament del mateix i estudiar els possibles usos futurs de la zona. L’elecció de l’emplaçament del CTR es va realitzar tenint en compte criteris d’idoneïtat logística i econòmica, així com de minimització de la incidència ambiental que comporta la instal·lació i explotació de les activitats relacionades amb la gestió de residus.

L’activitat de l’abocador preexistent no havia estat respectuosa amb el seu entorn més immediat, havia provocat alteracions de l’entorn natural i modificacions de la topografia existent. Per aquesta raó es decideix implantar les instal·lacions a les zones on l’activitat de l’abocador ja havia espatllat l’entorn natural.

Malgrat la magnitud de les instal·lacions del Centre, el projecte pretén aconseguir una màxima integració paisatgística amb l’entorn. Per a això es busca una adaptació topogràfica màxima, on l’impacte de les cobertes i façanes es minimitzi mitjançant la revegetació paisatgística posterior. L’edifici aprofita l’aigua i l’energia generades per la instal·lació mateixa. L’aigua utilitzada prové majoritàriament de la recollida d’aigües pluvials i de les aigües de la depuradora, i l’energia s’obté del biogàs generat pels residus que es troben en el dipòsit de Coll Cardús.

© Francisco Urrutia
La gran coberta contínua s'estén sobre les instal·lacions, situades a diferents cotes, i unifica així tot el conjunt. Les jardineres circulars contenen graves, terres i espècies autòctones de la serra de Coll Cardús. / © Francisco Urrutia

El projecte planteja la construcció d’una gran coberta sota la qual es situïn les dues grans zones de tractament. Aquestes, separades pel vial d’accés, tenen altures diferents i estan assentades sobre cotes diferents, per això la coberta modifica la seva geometria en funció dels programes i les dimensions de cada recinte.

La varietat de requisits que la coberta ha d’albergar, ventilacions forçades, claraboies, etc. s’homogeneïtza mitjançant una estructura gràfica que permet així mateix convertir-la en una coberta paisatge. Els diferents cercles contenen terres, graves i entapissants pròpies de la regió que amb el temps hauran d’equilibrar l’impacte de les instal·lacions sense caure en el camuflatge o la imitació.

© Francisco Urrutia
© Francisco Urrutia