menútancar
Parc urbà i condicionament acústic al voltant de la carretera C-55 a Abrera

Una nova orografia, inspirada en el land-art, que estructura l'espai lliure i permet el condicionament acústic a l'entorn de la carretera.

Parc multifuncional a Abrera
Parc multifuncional a Abrera

Parc multifuncional a Abrera

L’objecte del projecte és ordenar aquests espais tot resolent, en primer lloc, l’apantallament visual i acústic de la Carretera C-55 Abrera-Manresa que limita amb el sector; en segon lloc, la infiltració de les aigües pluvials i, en tercer lloc, l’acolliment d’usos d’estada i de jocs infantils.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Iván Sánchez Fabra, Lourdes Romeo Sus – Arquitecte / Javier Zaldívar – Arquitecte i paisatgista / Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Promotor

INCASÒL – Institut Català del Sòl

Constructora

M&J Gruas

Estat del projecte

Construït

Data inici

2008

Data final

2009

Superfície total

10350 m2
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

LA MOTA ACÚSTICA

Per aconseguir aquests tres objectius el projecte es desenvolupa a partir d’una gran mota de protecció acústica i visual que ocupa gran part del sòl de l’àmbit i és la protagonista indiscutible del sector i del seu entorn immediat. La seva definició geomètrica és intencionadament marcada, a partir de talussos contraposats i arestes pronunciades.

Respecte a la infiltració de les aigües pluvials, tota la superfície de la mota i la de sauló, gespa y gramínies que la circumda es considera drenant. Tot i això, s’han previst uns drenatges lineals al perímetre que permeten evacuar ràpidament l’aigua sobrant en superfície fins a uns pous de graves d’infiltració al subsòl, repartits pel perímetre de la mota. Així, garantim el retorn de l’aigua cap a l’aqüífer que en aquest cas està protegit i compensem en bona part la impermeabilització del sector. Finalment, la geometria de la mota permet l’aparició d’una esplanada amb límits irregulars que acull tant els espais d’estada com els jocs infantils. L’elecció de la vegetació es basa en criteris mediambientals a partir de la utilització d’espècies adaptades al clima mediterrani.

© Jordi Surroca