menútancar
Pla Parcial de Delimitació i Projecte d'Urbanització del sector de Llevant Mar

Una implantació curosa permet la preservació de la pineda i la recuperació de sistema dunar al front marítim.

Ordenació Llevant Mar a Gavà
Ordenació Llevant Mar a Gavà

Ordenació Llevant Mar a Gavà

El sector de Llevant Mar a Gavà és un dels últims sectors de sòl urbanitzable en el front marítim del Baix del Llobregat disponibles i pendents de desenvolupar. La seva ubicació és privilegiada en molts aspectes: en primera línia de mar, a 20 minuts del centre de Barcelona, pròxim a l'aeroport i limítrof amb el delta del riu Llobregat i el seu parc agrari.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte/ Abel Porcar Badal – Arquitecte i urbanista

Equip

Helena Valls Fígols – Arquitecte i urbanista

Promotor

Urban Input

Estat del projecte

Aprovat provisionalment

Data inici

2020

Ús principal

Residencial / Equipament / Hoteler

Superfície total

117710 m2

Superfície sostre

27.709 m2

Nombre habitatges

225

L'ESTAT ACTUAL

En l’actualitat, en el sector trobem una sèrie de vials urbanitzats en mal estat i algunes edificacions fora d’ordenació en la franja dels 50m del front marítim. A més, i pel fet que aquest no s’ha arribat a desenvolupar, s’ha mantingut una frondosa pineda en les parcel·les privades, així com part del sistema dunar litoral en un estat molt degradat i descuidat.

 

EL PLANEJAMENT ANTERIOR

El planejament anterior proposava obrir un vial a primera línia de costa, a manera de passeig marítim rodat, ignorant el sistema dunar, i generava uns espais verds fragmentats que no donaven continuïtat a la matriu biofísica del lloc. A més, l’ordenació de l’edificació en illes tancades no responia a l’orientació ni permetia una bona ventilació entre edificacions i conservava un edifici existent dins de la zona litoral de 50 m.

Amb el pas el temps i al no desenvolupar-se el sector segons el que es preveia en el Pla Parcial de 1990, es va veure necessari fer una modificació d’aquest per ordenar-ho amb criteris acords a la conservació ambiental i natural del lloc, aportant solucions per fer front als reptes del canvi climàtic i la situació costanera del sector.

LA NOSTRA PROPOSTA

La modificació del pla parcial de 1990 reformula l’ordenació del sector per a obtenir una proposta més d’acord amb la realitat física i ecològica del lloc, que doni resposta a les problemàtiques futures sobre el canvi climàtic que es poden donar a causa de la situació costanera del sector. Els aspectes generals més importants a modificar respecte al planejament vigent eren la conservació de la pineda existent, la recuperació del sistema dunar litoral, i l’ordenació de l’edificació amb coherència i tenint en compte les edificacions dins de la zona de 50 m de la costa i que ara estan fora d’ordenació.

QUATRE ACTUACIONS EN EL SECTOR

Es proposa una nova estructuració dels espais verds, amb una gran reserva de zona verda litoral, que permet recuperar les dunes litorals, i un corredor verd vertical que afavoreix la connectivitat ecològica entre aquestes i les pinedas litorals de l’interior del sector. Per a aconseguir aquestes zones verdes generoses, es proposa una reducció de sòl privat i edificabilitat respecte al planejament vigent de 1990.

A més, es mantenen els vials ja existents del lloc, es proposen derrocar alguns dels existents i no es creen nous, de manera que es pugui conservar el màxim de la pineda existent i reduir la demanda energètica i els enderrocaments en la fase de construcció. També es proposa enderrocar els edificis de la franja costanera de manera que es manté i potència la proposta de recuperar la totalitat del front dunar.

Els equipaments proposats s’organitzen al voltant de les noves zones verdes, creant un sistema de parcs i equipaments continus. D’altra banda, els sòls privats s’agrupen en continuïtat amb els sòls urbans ja consolidats de la zona, evitant la fragmentació del sòl privat.

Es proposen edificacions sense soterranis, amb estructures palafítiques que no modifiquin la topografia del lloc i amb una petjada sobre el terreny molt reduïda. L’ordenació de l’edificació proposada, orientada a sud i amb separacions generoses entre edificis, assegura una correcta il·luminació i ventilació dels futurs habitatges, aportant confort tèrmic i reduint la futura demanda energètica d’aquestes en la seva vida útil.

Espais exteriors de la zona residencial. / © SBDA
El projecte es un exemple de reconeixement de la realitat física i ecològica del lloc i de la resposta a les problemàtiques del canvi climàtic amb sistemes sostenibles i adaptats a la situació del sector. Helena Valls FígolsUrbanista, Arquitecta / Planejament / Project Director

EL PLANEJAMENT, UNA EINA PER AL CANVI

Els criteris establerts des del planejament en el referent, no sols a l’ordenació de l’edificació, sinó al tractament dels espais lliures, determinant tipus de sistemes constructius i materials, així com assegurant el manteniment i recuperació d’estructures naturals autòctones, és un gran exemple de treball des de diverses escales i fases inicials del projecte. De manera que, des del planejament s’estableixen molts condicionants de la proposta constructiva, d’edificació o urbanització, final del lloc.

Aquest treball a diverses escales i fases de la proposta, de reconeixement de la realitat i de negociació amb administracions, és el que dóna valor al projecte, en aconseguir resultats satisfactoris per a tots els agents implicats i d’una gran qualitat per als futurs residents del lloc.

 

El paisatge dunar s’integra al sector. / © SBDA