menútancar
Remodelació i obertura del parc dels Ocellets cap al mercat municipal i el seu entorn urbà a l'Hospitalet de Llobregat

Una estratègia topogràfica per a la preservació de la canòpia existent i reconfiguració del parc integrant-lo a la ciutat.

Parc dels Ocellets a l’Hospitalet de Llobregat
Parc dels Ocellets a l’Hospitalet de Llobregat

Parc dels Ocellets a l’Hospitalet de Llobregat

El projecte pretén facilitar la lliure circulació en qualsevol direcció a través de recorreguts totalment adaptats, resolent la diferencia de cota entre la zona central i els carrers limítrofes mitjançant una sèries de grades que permeten mantenir tota la vegetació existent i que generen diversos espais: un espai central de dimensions generoses per la celebració d’activitats populars com els Castellers i d’altres espais perimetrals destinats a diferents usos.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Iván Sánchez Fabra, Lourdes Romeo Sus – Arquitecte / Javier Zaldívar – Arquitecte i paisatgista / Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Promotor

REGESA – Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió

Constructora

Tau – Icesa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2009

Data final

2011

Superfície total

4500 m2

El projecte de reordenació del parc dels ocellets pretén recuperar el lloc com un àmbit de diversió i oci urbà, facilitant a més la lliure circulació en qualsevol direcció, amb especial importància al Centre d’Atenció Primària “La Florida”. La solució proposada pretén crear un nou focus de referència en els barris de Pubilla Casis i La Florida, aconseguint un nou espai per a la celebració d’activitats populars com els Castellers. Això genera un espai central diàfan de dimensions generoses i suficients per a acollir una important quantitat de gent, i una sèrie d’espais al voltant equipats per a diferents usos, on la gent pot asseure’s en graderies de desenvolupaments variables. Aquestes graderies, a més de generar els espais, ens ajuden d’una manera senzilla a resoldre la diferència de cota entre la plaça central i els carrers perimetrals.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

La plaça central del parc i les diferents àrees d’estar es pavimenten amb materials drenants: sauló en el cas de la plaça central i de les zones perimetrals d’estar i de circuit biosaludable, i graves de diferents granulometries per a les zones de pipican i jocs infantils.

Les graderies es construeixen a partir de peces prefabricades de formigó dissenyades per nosaltres mateixos com a mobiliari urbà, però la forma del qual permet combinar-les de manera longitudinal per a formar així vint-i-sis tipus diferents de graderies, la qual cosa ens ajuda a crear una varietat visual al parc que li aporta una imatge pròpia i d’identitat per als barris de Pubilla Casis i La Florida.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

La vegetació existent és la responsable de la geometria que adopta el projecte en planta. En tractar-se d’arbres exemplars d’important grandària, la seva conservació va ser la idea fonamental des del començament del projecte. El projecte es limita a afegir uns pins (Pinus halepensis) d’espècie diferent als ja existents al parc (Pinus pinea) col·locats sobre les rampes d’accés a l’espai central, ressaltant així les circulacions cap a la plaça central.

© Jordi Surroca

L’espai central se situa sobre un pla gairebé horitzontal, amb pendent longitudinal constant de l’1,5% i pendents transversals de l’1%. Això permet que l’aigua superficial circuli per gravetat evitant la formació de tolls i escolaments excessius. La resta de les zones d’estar, zona de pipican, zona de jocs infantils i zona de circuit biosaludable se situen també en plans inclinats de pendents variables, amb un 2,8% en el cas més desfavorable.

© Jordi Surroca
© Jordi Surroca