menútancar
Àrea Residencial Estratègica Passeig Nord

El projecte d'extensió urbana al nord de Reus estructura el creixement en franges urbanes que s'alternen amb parcs, mantenint l'estructura agrícola històrica.

ARE Ronda Nord Reus
ARE Ronda Nord Reus

ARE Ronda Nord Reus

Extensió urbana de més de 100 hectàrees al nord de la ciutat de Reus, que proposa el reconeixement de les traces agrícoles existents, sobre les quals s'estructuren les àrees de zones verdes i equipaments, alternades amb àrees edificades en forma de dits que es difuminen cap a l'exterior de la ciutat.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte/ Càtedra d’urbanística ETSAV – Pla Director

Equip

Iván Sánchez Fabra – Arquitecte / Abel Porcar Badal – Arquitecte i urbanista

Col·laboradors

CINESI – Consultors de mobilitat, Miriam García Fornós – Prospecció arqueològica visual, Jordi Carbonell – Projecte d'urbanització

Promotor

INCASÒL – Institut Català del Sòl

Estat del projecte

Aprovat definitivament

Ús principal

Residencial

Superfície sostre

629320 m2

Nombre habitatges

5769

Superfície de sòl

1.058.445 m2

CONTACTE ENTRE L'ESPAI CONSTRUÏT I L'ESPAI LLIURE

La distribució dels aprofitaments i l’establiment de les zones verdes i equipaments cerca una transició adequada entre els medis urbà i rural. Un corredor verd amb ús agrícola de quasi 20 hectàrees limita els nous creixements i evita la continuïtat urbana entre Reus i el nucli veí de Castellvell del Camp, mentre que una àrea d’espais públics de més de 24 hectàrees entra a la ciutat en forma de falques aprofitant-se dels antics camins agrícoles i tractant d’aconseguir la màxima superfície de contacte entre l’espai construït i l’espai lliure.

Els nous assentaments residencials –més de 5.000 habitatges– es disposen de forma concentrada sobre els nous vials que prolonguen la trama urbana de la ciutat aprofitant els antics camins existents. El sòl privat ocupa només un 20% de l’àmbit, substituint-se així el model establert en el Pla General, que preveia una alta ocupació del territori amb models de baixa densitat. Les illes proposades s’estructuren sobre els nous carrers centrals, de secció complexa amb baixos comercials i gran intensitat d’usos. A banda i banda, l’edificació forma illes semiobertes que s’orienten cap als espais lliures oposats. La xarxa viària secundària s’adapta a la xarxa agrícola anterior, connectant amb els camins proposats als diversos parcs. Aquesta disposició homogènia i constant permet acollir amb facilitat tot l’habitatge assequible i de qualitat  barrejat amb altres usos i responent a criteris de sostenibilitat en l’ús del sòl.

Planta del projecte

EL PASSEIG NORD

La finalització del passeig Nord dóna lloc a una via que atén tant a les necessitats del sector com a les de la resta de la ciutat, i que promou amb la seva secció la integració dels diversos modes de mobilitat: pública, privada, vianants i bicicletes. L’ordenació és sensible a la presència del passeig Nord, disposant sobre la seva traça edificis de major alçada i grans equipaments, però evita la creació d’un front continu que tallaria excessivament la relació entre els dos costats, i en canvi fa visible la penetració de les falques verdes cap a l’interior de la ciutat.

En la frontera entre el construït i els diversos espais lliures es disposen la major part dels equipaments –més de 12 hectàrees–, que serviran al sector i a la resta de la ciutat, donant lloc a una sèrie de parcs equipats molt ben connectats simultàniament amb la ciutat i amb el paisatge rural. Un d’ells, el parc Nord, s’organitza entorn del passeig de la Boca de la Mina, posant en valor els diversos elements patrimonials a conservar i preservant els elements paisatgístics més característics del sector.