menútancar

Política de Gestió

Batlle i Roig Arquitectura SLP, desitja prestar els serveis al client amb rigor, eficàcia i garantia d’excel·lència en el resultat. Per a l’obtenció d’aquests objectius, hem establert una estructura, un procés i una metodologia, que unit al saber “-fer” i a la professionalitat dels seus components aconsegueixin la màxima qualitat del producte.

Batlle i Roig Arquitectura SLP té implantat un sistema integrat de gestió adequat a les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14006 i ISO 19650-1 en el qual s’estableixen diversos procediments per a la millora continua del nostre servei i activitats, prevenció de la contaminació ambiental i la satisfacció del client.

Per poder aconseguir que l’empresa vagi pel camí marcat en aquesta política de gestió, és necessària la implicació de tot el nostre personal.

Les línies estratègiques actuals de Batlle i Roig Arquitectura SLP són:

ATENCIÓ DE LES NECESSITATS DEL CLIENT. TERMINIS I PRESSUPOST

 • Fidelitzar als nostres clients, prestant tots els serveis dins del camp de l’arquitectura de manera que satisfacin les seves necessitats superant les expectatives i requisits inicials, complint amb els terminis i pressupostos acordats per garantir la màxima satisfacció.  

ÚS DE LES MILLORS EINES INFORMÀTIQUES

 •  Mantenir un constant esforç en el desenvolupament dels serveis i treballs que permetin millorar els processos i la qualitat dels nostres projectes, així com el posicionament de l’empresa al mercat dels serveis d’empreses d’arquitectura, mitjançant l’ús de les millors i més innovadores eines informàtiques disponibles.  

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ

 •  Proposar al client millores d’ecodisseny en el desenvolupament dels projectes, per prevenir la contaminació generada pels edificis al llarg de tot el seu cicle de vida, reduint l’impacte ambiental negatiu i evitant el trasllat d’impactes entre etapes del cicle, sense traslladar els impactes ambients adversos d’una etapa del cicle de vida a l’altra.
 • Respectar el medi ambient reduint els consums, minimitzant els residus i la contaminació, i fomentant el reciclatge, la reutilització i la reversibilitat de les actuacions.
 • Complir amb la normativa legal vigent en matèria de qualitat i medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Proporcionar tots els mitjans necessaris per prevenir la contaminació i minimitzar els impactes ambientals, i evitar els accidents de treball i les malalties professionals, eliminant els perills i reduint els riscos associats a l’activitat. Aquests també inclouen el compromís de la consulta i la participació dels treballadors.

PLA DE RUTA

 •  Tenir sempre present la motivació i el desenvolupament personal i professional dels nostres membres, com a fórmula per a la implicació en un treball multidisciplinari i d’equip. Per això establim parcel·les i plans que permetin als seus components ampliar la seva formació, escometre responsabilitats i satisfer aspiracions personals, professionals i creatives sempre sota la idea d’un treball coordinat i d’equip. 
 • Adequar la seva estructura a les diferents situacions del mercat, donant resposta a les necessitats de l’entorn. 
 • Aportar formació contínua de l’estudi als seus components per oferir un millor servei.
 • Aquesta política ha de servir per fixar els objectius de l’organització.
 • Incentivar la conscienciació per la qualitat i el medi ambient conjuntament amb els nostres col·laboradors i proveïdors, apostant per aquells que segueixen els mateixos objectius.

A Batlle i Roig Arquitectura SLP ens hem compromès a mantenir al dia les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14006 i ISO 19650-1 amb el compromís actiu del seu compliment per part de tots els treballadors.

L’estructura del treball mitjançant aquest sistema de gestió garanteix el seu desenvolupament dins del marc legal i reglamentari amb el compromís de complir amb la legislació i reglamentació aplicable i altres requisits subscrits per Batlle i Roig Arquitectura SLP. 

APROVAT PEL DIRECTOR DEL SGI.