PEX_toulousse.jpg

URBANISME INTEGRAL: PAISATGE, EDIFICACIÓ, PLANEJAMENT

A  BATLLE I ROIG ARQUITECTES, la pràctica del urbanisme ha estat un dels àmbits principals de dedicació des de la fundació de l’oficina. Ha anat adquirint pes a mesura que els processos urbanístics han augmentat la seva importància, tant en la creació de ciutat com en l’assoliment d’un producte immobiliari atractiu. En el cas del nostre despatx, l’especialització i el coneixement profund de la complexitat del planejament urbanístic es combinen amb l’experiència multidisciplinar del despatx en projectes d’edificació, de paisatge i d’espai públic.

Això ens fa únics perquè ens dóna una visió global del procés urbanístic en les seves tres vessants:

- Paisatge: La nostra experiència en la ordenació territorial, el medi ambient i el paisatge ens permet integrar els interessos públics i privats amb la creació d’entorns d’alta qualitat que satisfan les exigències de l’administració i al mateix temps es distingeixen dels seus competidors com a productes immobiliaris únics.

- Planejament: El nostre plantejament dels documents urbanístics, sustentat sobre el nostre coneixement de les escales arquitectòniques, paisatgístiques i d’espai públic, i la nostra experiència en el procés del planejament, és centrar-nos en agilitzar la tramitació i facilitar la gestió per aconseguir el model immobiliari desitjat.

- Arquitectura: El nostre coneixement del projecte edificatori ens permet estudiar els models immobiliaris més interessants i adequats al mercat segons les necessitats plantejades pel promotor, i enfocar el procés urbanístic cap a la consecució d’una arquitectura competitiva i de qualitat.

ENTORNS PER A UNA CIUTAT SOSTENIBLE

El treball en les tres vessants queda lligat per la preocupació pel medi ambient, que entra en joc, no amb artefactes afegits, sinó com la base de la concepció del projecte, amb estratègies com la integració i recuperació d’espais fluvials i humits, la preservació i millora dels corredors ecològics existents, l’estructuració de les ordenacions a partir dels sistemes generals d’espais lliures i la implantació de models urbans que minimitzen la demanda d’aigua i energia o la necessitat de transport privat.

EQUIP PROPI I COL·LABORADORS

Per a la redacció de documents de planejament urbanístic, Batlle i Roig Arquitectes compta amb un equip de persones dedicat de forma específica al urbanisme, i amb la intervenció dels especialistes del despatx en d’altres disciplines (medi ambient, edificació, espai públic, urbanització). A més, l’estudi acostuma a comptar amb col·laboradors tècnics externs en àmbits com la mobilitat o la hidrologia, i treballa habitualment en estreta cooperació amb diversos equips jurídics.

ELS NOSTRES PROJECTES

Batlle i Roig té més de 30 anys d’experiència en l’elaboració de tot tipus de planejaments urbanístics, que han endreçat una cinquantena de sectors, han transformat més de 12.000.000 m2 de sòl i han estat el marc per a la construcció de més de 3.500.000 m2 de sostre i quasi 20.000 vivendes. Es tracta de projectes de tota mena: noves extensions urbanes, transformació de teixits urbans existents, ordenació de corredors verds i conjunts d’equipaments, implantacions singulars en entorns naturals i d’altres ordenacions turístiques integrades en el paisatge.